Algemene Voorwaarden - Timeless Living

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Timeless Living zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Timeless Living worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Timeless Living ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aankoop

2.1 Wanneer de bestelling door Timeless Living is ontvangen, houden wij u omtrent de verloop van de bestelling, doormiddel van e-mail op de hoogte.
2.2 Onze artikelen kunnen enkel op afspraak bij Timeless Living op locatie worden afgehaald.

Artikel 3. Reserveren

3.1 Het product wordt na aankoop via onze website, maximaal 3 dagen voor u gereserveerd. Na deze 3 dagen, behoud Timeless Living het recht het product door te verkopen aan derden.
Kunt u, uw artikel niet binnen deze termijn aanschaffen door bijvoorbeeld een verhuizing/verbouwing dan is het mogelijk een artikel in overleg te reserveren tegen een minimale aanbetaling van 50%.
Ziet u om welke reden dan ook, toch af van uw aankoop, dan brengen wij 25% van het aankoopbedrag in rekening. Dit om de ‘nee-verkoop’ aan andere geïnteresseerden te minimaliseren.

Artikel 4. Meubels op bestelling

4.1 Meubels worden speciaal voor u op kleur / maat gemaakt. Daarom vragen wij een aanbetaling van minimaal 50% over het totaalbedrag. Het resterende bedrag kunt u voldoen wanneer u het meubelstuk bij ons komt afhalen. Door de aanbetaling bent u verplicht, deze meubels af te nemen tegen de afgesproken prijs. De aanbetaling wordt niet terug betaald.
4.2 Opgegeven leveringstermijn zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke levertijd. Een leveringstermijn welke overschreden wordt geeft geen recht tot ontbinding en/of schadevergoeding.

Artikel 5. Pakketdienst

5.1 Onze pakketten (tot 10 kg. en maximaal 50x50x100 cm.) worden via DHL verzonden.
De kosten bedragen € 5,95 per pakket (= standaard verzending). Indien aangetekend of verzekerd gewenst is, dient u dit zelf van te voren aan te geven.
Timeless Living is niet verantwoordelijk voor het eventueel zoekraken van pakketten en- of eventuele beschadigingen welke ontstaan zijn door transport via Postbezorging of eigen vervoer van de klant.

Artikel 6. Aanbiedingen/overeenkomsten

6.1 Alle aanbiedingen van Timeless Living zijn vrijblijvend en Timeless Living behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
6.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Timeless Living. Timeless Living is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Timeless Living dit mee binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 7. Prijzen en betalingen

7.1 Alle prijzen zijn gebaseerd op het zelf komen ophalen van de producten (in Apeldoorn).
7.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
7.3 Betaling voor bestellingen via onze website dienen vooraf via iDeal, bankoverschrijving of bij afhalen op afspraak, contant te worden voldaan. Timeless Living heeft géén PIN.
7.4 Betaling voor de door Timeless Living verrichte werkzaamheden / diensten dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
7.5 Betaling kan geschieden doormiddel van iDeal, bankoverschrijving of contanten.
Bij betaling per bankoverschrijving geldt als datum van betaling de datum van ontvangst van de respectievelijk bankrekening van Timeless Living.
7.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Timeless Living bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Timeless Living haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke minimaal vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Timeless Living om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
7.7 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Timeless Living gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 8. Levering

8.1 De door Timeless Living opgegeven leveringstermijn zijn indicatief en kunnen afwijken van de werkelijke levertijd. Een leveringstermijn welke overschreden wordt geeft geen recht tot ontbinding en/of schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
8.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending c.q. oplevering aan u.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Het eigendom van geleverde producten verstrijkt, indien u al wat u op grond van enige overeenkomst aan Timeless Living verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 10. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

10.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Timeless Living geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
10.2 Timeless Living garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 11. Retourneren en aansprakelijkheid

11.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoet. Indien dit niet het geval is, dient u Timeless Living daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen viertien (14) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk per e-mail en onderbouwend kennis te geven.
11.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Timeless Living de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
11.3 Via onze webshop bestelde artikelen kunnen retour gestuurd worden binnen 14 dagen na ontvangst. Retour kosten zijn altijd voor rekening van de koper.
Gehele bestelling retour: u krijgt het aankoopbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Wij brengen € 4,95 administratiekosten in rekening.
Deel van de bestelling retour: verzendkosten worden niet vergoed.
Het retour dient vooraf schriftelijk aangemeld te worden aan info@timeless-living.nl.
Het product dient zorgvuldig verpakt en onbeschadigd bij Timeless Living aan te komen. Beschadigde of gebruikte artikelen nemen wij niet retour.
Voor een juiste afwikkeling vragen wij u om een bijgevoegde retour brief in de verzenddoos ingevuld toe te voegen.
Deze retour regeling van bestellingen via onze webshop geldt enkel voor artikelen welke via DHL afgeleverd worden.
11.4 Retourrecht geldt niet op; artikelen welke worden afgehaald en dus niet bezorgd zijn door pakketbezorging, Meubels die via de website zijn aangekocht en zijn bezorgd via meubeltransport, Maatwerk meubels en accessoires, Artikelen welke in SALE zijn gekocht en lampenkappen (i.v.m. de kwetsbaarheid en vlekgevoeligheid).
11.5 Timeless Living probeert de maten van onze artikelen, waar van belang, zo nauwkeurig mogelijk te meten en te vermelden. Bij sommige artikelen kan door de vormgeving en de manier van meten een geringe afwijking ontstaan. Timeless Living is niet aansprakelijk, indien een meubel niet door de deur, het trapgat en dergelijke past. De afnemer dient dit zelf vooraf goed te berekenen. De afmetingen staan bij het product vermeld binnen onze website. Eveneens zijn wij niet aansprakelijk voor fouten, gemaakt door de koper zelf, men heeft hierin zelf alle lasten en kosten te dragen.
Timeless Living is niet verantwoordelijk voor kleine afwijkingen tot 5% van de totale afmetingen.
11.6 Timeless Living aanvaardt als leverancier geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik, verkeerd gebruik of misbruik van onze producten.

Artikel 12. Garantie

12.1 De authentieke en soms doorleefde uitstraling is juist het unieke sfeerbepalende element van onze meubels. Indien voorradig kunt u een artikel vooraf komen bekijken, wij geven géén garanties achteraf. Zowel onze originele authentieke meubels evenals de handgemaakte zijn voornamelijk van hout. Hout is een natuurproduct en werkt altijd! Dit betekent dat, bijvoorbeeld onder invloed van wisselende temperaturen en vochtgehaltes (verwarming, vocht e.d.), er kiertjes en scheurtjes kunnen ontstaan. Timeless Living is niet aansprakelijk voor de natuurlijke werking van hout. U kunt het werken van hout minimaliseren door de meubelen niet te dicht bij een verwarming te plaatsen en bij droge lucht waterreservoirs aan uw verwarming te hangen. Ook vochtige ruimtes (bijv. in oudere huizen welke niet geïsoleerd zijn of bij lekkage) kunnen ook de werking van hout veroorzaken, controleer dit alvorens u de meubelen plaatst.
Wij controleren de originele / oude meubelen bij inkoop, maar we kunnen geen garantie geven dat al onze meubels 100% houtwormvrij zijn. Bij speciaalzaken zijn producten te koop om meubels eenvoudig en effectief hiertegen te behandelen.
12.2 Indien Timeless Living producten aan de afnemer levert, is Timeless Living nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Timeless Living ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend.
Reclamaties welke door Timeless Living na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, worden niet door Timeless Living in behandeling te worden genomen.

Artikel 13. Bestellingen/communicatie

13.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Timeless Living, dan wel tussen Timeless Living en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Timeless Living, is Timeless Living niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Timeless Living.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Timeless Living ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Timeless Living gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
14.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Timeless Living kan toegerekend worden, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 15. Overige

15.1 Indien u aan Timeless Living schriftelijk een adres verstrekt, is Timeless Living gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Timeless Living schriftelijk kenbaar maakt van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
15.2 Wanneer door Timeless Living gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Timeless Living deze Voorwaarden soepel toepast.
15.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Timeless Living in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Timeless Living vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
15.4 Timeless Living is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 17. Copyright

17.1 Afbeeldingen en teksten van onze website mogen niet zonder onze toestemming gebruikt worden. Teksten onder voorbehoud van drukfouten.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2023 Timeless Living | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel